Mar
25

Äldres rätt att bo tillsammans.

Sandviken 2011-03-24

I december 2010, lämnade Nils-Gunnar Kempe, FP, in en motion till kommunfullmäktige i Sandvikens kommun, för rätten till att få leva tillsammans, även när demens eller andra ålderssjukdomar drabbar den ena parten i ett förhållande. Vi i Folkpartiet, det liberala partiet i Sandviken, står upp för den enskilde individens rättigheter och vill med denna pressrelease återigen synliggöra problemet så att rätt fokus och resurser läggs på detta ärende.

Vi anser att det är individens rättighet att få bo tillsammans med sin partner även när denne har blivit gammal, drabbats av demens, eller av annan anledning blivit ålderssjuk. Vi anser därför att det är en medmänsklig skyldighet att kommunen möjliggör denna rättighet. Det är lika upprörande varje gång det rapporteras om äldre par som av kommuner nekas att fortsätta bo tillsammans när en av dem får sämre hälsa och behöver flytta till ett äldreboende.

Många är de äldre som in i det sista gör vad de själva kan, för att vårda och sköta om sin partner i hemmet, detta för att inte separeras på ålderns höst. Inte sällan, framförallt när det gäller demens, så tär denna ångest enormt på den partner som har hjärnan frisk. Att varje dag, och flera gånger om dagen, gå i separations tankar, att efter kanske 50 år tillsammans behöva fundera på att släppa taget om sin käresta, den man lovat att älska i lust och i nöd.

Att vara i 70-80 års ålder och finna att man inte kan leva upp till det man lovat, att man i nöden inte har orken att till 100% hjälpa och sköta sin partner det är inte mänskligt.

 

Om kommunen tar sitt ansvar och erbjuder, de som är i behov av hjälp och stöd, en möjlighet att bo tillsammans så kommer många att känna enorm lättnad i sin vardag. Flera av dem som idag vårdar sin partner hemma sliter ut sig, inte bara kroppsligt utan även mentalt. Många är de äldre paren som har sin bosättning i Sandvikens kommun, men deras söner och döttrar är utspridda, inte bara i Sverige, utan över hela Europa och världen. Tänk vilken lättnad för alla dessa, som slipper oroa sig över att deras ålderstigna föräldrar inte får den vård och omsorg de har rätt till.

 

Vi anser att det är hög tid att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo med sin livskamrat, även i de fall då endast den ena maken har omfattande omsorgsbehov. Självklart kan det hända att makarna själva av olika skäl anser att den bästa lösningen är att endast den ena i paret flyttar till ett äldreboende. Det måste alltid vara ett frivilligt val.

 

Lärdomar finns hämta från andra kommuner i landet där kommunala regler och riktlinjer ändrats för att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo tillsammans i äldreboende även då endast den ene maken har omsorgsbehov. Ett sådant exempel är Göteborgs stad, där partierna efter framgångsrikt politiskt arbete av Folkpartiet, enats om nya riktlinjer och tydliga regler kring hur avgifter och besittningsskydd för den med flyttande ska hanteras.

 

Vi kräver

  • Flexibilitet och mångfald i boendeformerna för äldre, så att fler äldre par kan leva tillsammans också den sista tiden i livet.
  • Att kommunen gör en inventering av vilka lägenheter, i de äldreboenden som finns i kommunen som är, eller kan göras, lämpliga för par boende.
  • När nya äldreboenden planeras och byggs bör en del av dessa anpassas till äldre makar med olika behov.

 

Folkpartiet liberalerna, Sandviken

Mar
18

Hela Sandviken skall leva!

Sandviken 2011-03-18

Hela Sandviken skall ha möjlighet till tillväxt och livskraft.

Det förutsätter vissa grundläggande samhällsfunktioner och till detta måste kommunen ta sitt ansvar. En grundläggande samhällsfunktion är att det finns alternativa boenden i kommundelarna. Till detta är det inte av nöd tvunget att kommunen skall vara den som äger och tillhandahåller bostäder, men om ingen privat intressent är villig att bygga upp ett lägenhetsbestånd i områdena utanför centralorten, då måste kommunen tillgodose behovet.

En annan viktig del i samhällsbygget är närheten till livsmedel/dagligvaror. Dessa två grundläggande samhällsfunktioner, små lägenheter för ensamhushåll och dagligvarubutiker, är varandras förutsättningar för överlevnad, livskraft och tillväxt.

Här följer den interpellation jag skrivit till de ansvariga i kommunen att svara på.

 

Bakgrund.

 

Idag, och även i framtiden, är efterfrågan på mindre bostäder i kommundelarna stor.

I vissa områden är kön för att få flytta till en enrummare upp till 2 år.

Med en åldrande befolkning, även i kommundelarna, ökar behovet av alternativa boendeformer även där. Många har bott hela sitt liv i någon av orterna runt Sandvikens centralort och vill självklart även ha möjlighet att bo kvar när de nu vill sälja sina villor och flytta till ett mindre boende.

 Med fler hyreslägenheter, skulle fler ha möjlighet till att välja ett alternativt boende på sin ort samt att fler unga och barnfamiljer skulle få möjlighet att bosätta sig i kransorterna vilket i allra högsta grad skulle bidra till en tillväxt i hela kommunen.

 Det är allmänt känt inom handeln att, ensam hushåll är mer benägna, än familjer, att handla lokalt, framförallt vad gäller dagligvaror. Det är således en av förutsättningarna för de mindre dagligvarubutikernas överlevnad i kommundelarna. Utan dagligvarubutikernas närvaro på en ort, minskas möjligheterna till tillväxt och orten utarmas när människorna tvingas att flytta för att få närhet till det mest primära för sin överlevnad, nämligen mat för dagen.

Man ska heller inte förringa dagligvaruhandelns sociala betydelse för orten, den är en mötesplats för invånarna och inte sällan en betydande samhällsinrättning där man kan hämta paket, lösa in post- eller bankgiro mm.

 

 

Fråga.

 

Har Sandvikens kommun gjort en inventering av framtida behov av lägenheter i kommundelarna?

Hur ser demografin ut på respektive ort?

Kommer kommunen att tillgodose behovet i respektive kommundel?

Känner kommunen att man har något med ansvar för dagligvaruhandelns överlevnad i kommundelarna?

Om så, vilket ansvar anser man att man har?

 

 

Per-Ola Grönberg, Folkpartiet

Mar
15

Allmän hälsoundersökning.

Sandviken 2011-03-15

Hälsokontroll åt alla.

Flera allvarliga och kostnadskrävande sjukdomar skulle, med en tidigare upptäckt och tidigare insats, kunna lindra individens lidande och samhällets kostnader för långa och resurskrävande behandlingsformer och medicineringar.

Av ovanstående anledning anser jag att det nu är högtid att införa årliga hälsoundersökningar på den svenska befolkningen.
I ett utvecklat och upplyst land, som Sverige nu är, anser jag det förvånande och uppseendeväckande att en hälsoreform, med årliga ”obligatoriska” hälsoundersökningar av den vuxna befolkningen, inte redan har genomförts.

Hälsokontrollens syfte ska, förslagsvis, vara att individen ska få ett besked hur dennes allmänna hälsotillstånd ser ut och hur det har förändrats sedan året innan, att genom provtagning upptäcka ev sjukdomssymptom mm, förslagsvis efter en, av sjukvårdskunniga, framtagen mall över de vanligast förekommande, de mest allvarliga och för individen genetiskt betingade och för samhället kostsammaste åkommorna. Individen ska få information om och tips/förslag på vad denne kan göra för att påverka sitt hälsotillstånd. Sjukvården får en “inventering” av medborgarnas sammanlagda hälsotillstånd samt det individuella hälsoläget, möjlighet att upptäcka sjukdomssymptom i förtid vilket förhoppningsvis leder till tidigare, mindre kostsamma och mer lyckosamma, behandlingar/åtgärder.

Vi besiktigar plikttroget våra bilar när vi blir kallade, hästen ska vetrinärbesiktigas varje år och nu är det dags att vi “besiktigas” varje år.

De flesta av oss kommer inte i kontakt med sjukvården annat än när vi har brutit en arm, behöver sys eller i annan form blivit tvungen för vår akuta hälsas skull. Det kan med andra ord dröja flera år mellan besöken, i bästa fall. Flertalet av oss vet knappt vart vi ska vända oss när vi behöver vård, ska man ringa eller åka till hälsocentralen? Ska man åka till akutmottagningen? Ska man åka till Familjeläkarjouren?

Jag menar, att med “obligatoriska” årliga hälsounderökningar så får alla, som nyttjar den “obligatoriska” rätten till hälsokoll, en årlig information, inte bara om sitt eget hälsoläge, utan även information från hälso/sjukvården om förändringar inom organisationen.

Den årliga “hälso besiktningen” ska inte påverka de som av olika anledningar har återkommande kontakter med sjukvården, där ska den skötas löpande av sjukvården.

Kallelsen till den “obligatoriska årliga hälsobesiktningen” ska gälla från förslagsvis 20 års ålder och kostnaden skall vara högkostnadsskydds grundande.

Jag anser att man, samhället och individen, har mycket att tjäna på denna årliga hälsokontroll.

Pella

Feb
18

Sjukskrivningar inom gymnasieskolan i sandviken.

Sandviken 2011-02-18

Samtliga elever inom Sandvikens gymnasieskola har idag tillgång till egen dator. I och med det så tillåter tekniken, med små och enkla medel, att eleverna inte behöver gå miste om undervisning fast de inte är närvarande i klassrummet. Genom ex.vis Skype skulle eleverna kunna delta i undervisningen samt diskussioner och komma med frågor trots att de befinner sig på annan plats än i klassrummet.

Om ingen annan kommer upp med frågan så kommer jag att skriva motion i ärendet…!!

Pella

Feb
17

Hedåsens friluftsbad.

 Jag har i dag, den 17 februari, lämnat in en interpellation till ansvarigt kommunalråd i Sandvikens kommun där jag vill ha svar på endel frågor kring handläggandet av arrendet av Hedåsbadet i Sandviken och vilka utvecklings möjligheter man ser för området Hedåsen-Sörtutt.

Ni kan läsa min interpellation(fråga) här nedan.

Kommunen har några verksamheter som man har och historiskt har haft arrendatorer till. Bla Hedåsbadet.

Hedåsbadet i Storsjön är det enda friluftsbadet jämte Sörtutt som invånarna i västra och södra centralorten har gång/cykelavstånd till. Att verksamheten vid Hedåsbadet ska ha generösa öppettider och en välsorterad kiosk/restaurang ser jag som en absolut nödvändighet för servicen till invånarna och besökarna. Flera personer/turister varje sommar efterfrågar camping möjligheter närmare centralorten. Som jag ser det så finns ingen möjlighet till att driva Hedåsbadet på affärsmässiga grunder under nuvarande förhållanden. Man måste endera utveckla eller avveckla. Enda alternativet till att ge en arrendator möjlighet till att utveckla verksamheten är att kommunen driver badet i egen regi genom sommarjobbare eller arbetsmarknadscentrum. Personligen ser jag Hedåsbadet som en viktig angelägenhet för kommuninvånarna och hoppas att kommunen är villig att utveckla verksamheten för att sedan arrendera ut den till en entreprenör genom flerårs kontrakt.

Kommunen hade en arrendator under 2009, men beslutade sig för en annan arrendator till sommaren 2010, trots att arrendatorn för 2009 hade ansökt om att få fortsätta sin verksamhet.

Under våren 2010 gick ansvarig på tekniska kontoret ut i tidningen och förklarade att man hade klart med en ny arrendator till Hedåsbadet, trots påtryckningar från den tidigare arrendatorn om att han önskade en fortsättning, och ännu hade ingen annons om arrendator utlysts?.

 Veckan efter söker kommunen ny arrendator till Hedåsbadet genom en annons i Annonsbladet, samtliga jag talat med ställde sig lika frågande som jag till förfarandet.

Man fick in sex  ansökningar, och den företagare, som ansvarig på tekniska hade pekat ut som arrendator 2-3 veckor tidigare fick således arrendet för 2010.

 

 

Fråga.

 

Finns det rutiner för upphandlingsförfarande gällande arrendeverksamheter inom kommunen och i så fall hur ser dessa ut, vilka kriterier är avgörande i fallet Hedåsbadet?

Vem/vilka beslutade i aktuellt ärende?

Hur ser ansvaret för verksamheten ut inför sommaren? När går ansökan om arrendator ut?

Skriver man avtal på 1 eller fler år? Möjlighet till option på fler år? Vilka utvecklingsmöjligheter/utvecklingsplaner finns för Hedåsbadet? Kan man få med en utvecklingsplan för Hedåsen-Sörtutt i översiktsplanen, innehållande utbyggnad av restaurang och camping? Kan en arrendator få ansvaret för verksamheten vid både Hedåsen och Sörtutt?

 

Per-Ola Grönberg, Folkpartiet

Feb
17

Motion till Kommunfullmäktige i Sandvikenskommun

Sandviken 2011-02-16

Motion till Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

Bakgrund.

Människan är konstruerad för rörelse.
Det är en sanning som vi alla är medvetna om och samhället uppmuntrar, genom olika beslut och åtgärder för detta.
Inte desto mindre så har det genom senare år inkommit rapporter som talar om att våra barn och ungdomar blir mer och mer överviktiga, att de blir mer och mer stillasittande och, än värre, att hjärtproblem har börjat uppträda i nedre tonåren. Dessutom vittnar allt fler unga om stress.
Vi upplever att det är större oro i skolsituationen och många vuxna hävdar dessutom att eleverna inte lär sig som det förväntas. Oberoende av om detta är riktigt eller inte, så är signalerna inte bra.

På Ängslättskolan i Bunkeflostrand, Malmö kommun, har ett världsunikt projekt genomförts.

Eleverna får obligatorisk gymnastik 45 minuter om dagen och resultaten från detta projekt visar följande resultat,
- att barnen får starkare skelett
- att de är friskare
- att de har bättre skolresultat
- att de inte är lika överviktiga

För att vi i Sandvikens skolor ska kunna genomföra ovanstående erfordras en utökning av antalet lektionstimmar i idrott och hälsa och för att uppnå samma positiva resultat, som de har gjort på bland annat Ängslättskolan i Brunkeflostrand, föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

att antalet lektions timmar i idrott/hälsa fördubblas för kommunens grundskoleelever åk F-6 till HT 2011 för att införas som ett dagligt obligatoriskt ämne i kommunens grundskolor F-6 från och med HT 2012.

att skoldagen förlängs med motsvarande tid, för att inte inkräkta på övrig ämnestid.

Förövrigt anser jag att ämnet idrott/hälsa, inte ska vara betygsgrundande, man ska endast ha “deltagit” och “ej deltagit”. Vem ska betygsätta min förmåga att hoppa högt eller sparka boll eller springa fort…?? Oftast så handlar det ju om våra fysiska olikheter som gör om vi kan kasta en boll långt eller klättra i rep…! Om jag kan klättra halvvägs upp i ett rep så kan ju det isig vara en större bedrift än att Tarzan kan klättra hela vägen upp baklänges och göra en piruett på mitten..!!
Per-Ola Grönberg, Folkpartiet

Dec
11

Bäste Herr ordf i KoF Nämnden..!

Sandviken 2010-12-11

Bäste Herr ordförande i Kultur&Fritidsnämnden.
 
Den här debatten och diskussionerna som är, anser vi borde ha förts mellan partierna i KF innan Ni gick ut och lovade Kulturskolan centralt placerade lokaler. Som läget är nu, så känner sig de som arbetar med Kulturskolan och övrig kultur inom kommunen, lurade om “BESLUTET” tas tillbaka.
 Jag tror helt säkert att erat utvärderade BESLUT om placeringen av kulturskolan, är ett av de bättre för KULTURSKOLAN. Det FÖRSLAG, som vi vill lyfta fram, är möjligen inte lika gynnsamt för kulturskolan i alla avseenden som erat BESLUT, men det gynnar fler och till samma, om inte lägre driftskostnad.
Jag anser att Ni har en skyldighet att presentera förslag och vi har en skyldighet att kritiskt granska dessa och komma med egna förslag eller ändringar i era förslag OM vi anser det nödvändigt, vi jobbar väl för samma sak..?? För Sandvikens kommuninvånares bästa och mot vision 2025….eller..??

Det är ffa åsidosättandet av den demokratiska ordningen som retar upp mig/oss.

Det kanske är så att det finns underlag och behov av ett “kulturdagis” i Hammarskolans utdömda lokaler, men återigen, innan man skickar fram tjänstemännen att presentera sånt, som det inte finns beslut på i KF, så anser vi att det SKA föregås av en debatt/diskussion partierna emellan.
Finns det ett beslut från KF om att man lämnat mandat till socialdemokraterna, att ensamma besluta om placering och innehåll av Kulturskolans nya lokaler..?? Vilka kunskaper besitter Ni i denna grupp, som gör Er kvalificerade att göra bedömningen att INGA andra alternativ ska tas i beaktande och utvärderas..??

Vi i Folkpartiet anser att, Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun, har rätt till fler utvärderade förslag, fler än Ulf Gillströms socialdemokratiska elitgrupp, med Peter Kärnström, Monica Jacobsson och AnnCatrin Brockman, att ta ställning till innan man går till beslut i frågan om Kulturskolans lokaler.
 
Det måste bli slut på Socialdemokraternas, vad det verkar, interna uppgörelser om kommunens finanser, man måste förstå att man inte längre är i ensam majoritet i kommunen.
 S företräder i dag en tredjedel av Sandvikens kommuns röstberättigade invånare, nu måste man börja ta hänsyn till de övriga två tredjedelarna..!
Det är i sig behjärtansvärt att man inom S skapar en kulturgrupp som jobbar för Kulturen i Sandviken. Men man ska inte komma och påstå att man har ensamrätt till densamma. Kulturarbetet i kommunen ska inte genomsyras av politisk åskådning.
 Vad blir nästa grupp inom S, kanske en ekonomigrupp..??, som gemensamt kan sitta och besluta vad partiet, och indirekt Sandvikens kommun, ska investera i och inte..!! Men den gruppen finns kanske redan..?
 

Om vi föreställer oss att Socialdemokraternas Kulturbygge blir verklighet, byggkostnaderna blir dyrare än beräknat samt driftkostnaderna kommer att ligga på 5-6 miljoner kr varje år. Invånare i kommunen som då kommer och säger inför nästa val att ” det spelar ingen roll vilka man röstar på, det blir samma skit ialla fall - se bara på Kulturcentrum på stan” SKA då veta att våran skit den tar vi åt oss av….men INTE andras…och det spelar i allra högsta grad roll vilka man röstar på…!! Och alla dom som, efter ovan nämnda, tycker att Socialdemokraterna gjorde rätt och att vi fick ett Kulturcentrum som var värt sina dryga 55 miljoner…dom kan kasta skit på oss…!! 

 
En Folkpartist bland många…

Dec
9

Svar till Kultur(s)ossen.

Sandviken 2010-12-09

Detta är ett svar på Kjerstin Lundblads inlägg om Kulturcentrums varande, infört i AB den 22/11.

 

Jag vill först och främst påpeka att vi inom Folkpartiet INTE är motståndare till att kulturen i Sandviken ska ha ändamålsenliga lokaler. Det vi motsätter oss är på vilket sätt man inom S har kommit fram till placeringen av det tänkta Kulturcentrumet.
Var finns beslutet från KF om att man lämnat mandat till Kultur(S)ossen gruppen, att besluta om placering och innehåll av Kulturskolans nya lokaler. Vilka kunskaper besitter denna grupp, som gör dom kvalificerade att göra bedömningen att INGA andra alternativ ska tas i beaktande och utvärderas..??
Det måste bli slut på Socialdemokraternas, vad det verkar, interna uppgörelser om kommunens finanser, man måste förstå att man inte längre är i ensam majoritet i kommunen.
 Man företräder i dag en tredjedel av Sandvikens kommuns röstberättigade invånare, nu måste man börja ta hänsyn till de övriga två tredjedelarna..!

Det är i sig behjärtansvärt att man inom S skapar en kulturgrupp som jobbar för Kulturen i Sandviken. Men man ska inte komma och påstå att man har ensamrätt till densamma. Kulturarbetet i kommunen ska inte genomsyras av politisk åskådning.
Vi inom Folkpartiet vänar även vi om det kulturella arv som vi har att förvalta, vi vet att Kultur ger tillväxt, vi behöver inte ha en liten “kulturgrupp” inom partiet för att lyfta upp Kulturens ärenden på agendan. Vad blir nästa grupp inom S, kanske en ekonomigrupp..??, som gemensamt kan sitta och komma fram till vad partiet, och indirekt Sandvikens kommun, ska investera i och inte..!! Men den gruppen finns väl redan..?
Är det den demokrati ni förespråkar..små grupper som bestämmer vad resten av ert parti ska tycka och tänka..?
 
Vi i Folkpartiet anser att, Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun, har rätt till fler utvärderade förslag, fler än kultursosse gruppens, att ta ställning till innan man går till beslut i frågan om Kulturskolans lokaler.
 
En Folkpartist bland många…

Dec
9

FP och Kultur/innebandy center.

Sandviken 2010-12-09

På förekommen anledning vill jag göra detta inlägg i debatten:

Jag vill först och främst påpeka att vi inom Folkpartiet INTE är motståndare till att kulturen i Sandviken ska ha ändamålsenliga lokaler. Det vi motsätter oss är:  På vems uppdrag är förstudien framtagen..?? Varför innefattar inte förstudien fler alternativ till placering och investering..!!
 
Sandvikens kommun har idag flera fastigheter som kräver omedelbart underhåll. Renoveringsbehovet är stort inom både kultur och fritidssektorns, nästan samtliga fastigheter och lokaler.
 Kulturskolan har under flera decennier huserat i undermåliga och tillfälliga lokaler, man har, i vårt tycke, gjort ett fantastiskt jobb och visat prov på stort tålamod gentemot övriga verksamheter inom kommunal försorg. Man har visat att man, med engagemang, proffessionalism, kunnig och  ide´rik personal, kunnat, koka, inte bara soppa, utan en hel Nobel middag, på en spik.
Även inom fritidssektorn har man fått hålla tillgodo med vad som bjuds.Trycket på samtliga större idrottshallar i kommunen, är(efter kl.15.00), och har alltid varit, stort. Detta har i vår mening, gjort att underhållet har blivit eftersatt, med den följden att det i flera av kommunens idrottshallar regnar in, golv behöver bytas, redskap och utrustning förnyas. Behoven, det ändamålsenliga i utformning och innehåll i flera av idrottshallarna har ändrats.
 
Folkpartiet anser att, ALLA barn och ungdomar, oavsett verksamhet, var i kommunen man bor, vilka ekonomiska förutsättningar man har, vilket modersmål man har och oavsett vilken politisk, eller icke politisk livsåskådning deras föräldrar har, SKALL erbjudas samma möjlighet till mental, fysisk och estetisk utveckling.
Vi ser ingen motsättning mellan estetisk kultur och idrottslig kultur, vi sätter inte Stig Sjödin mot Lars “Knatten” Olsson, Bessemerblåsarna mot någon av ridklubbarnas hopp/dressyrlag. Vi gör ingen skillnad på ishockey och skateboard eller poesi och punk..! Allt som ett barn eller ungdom anser vara av vikt för dem, för att nå självförverkligande och får dem att växa som individer är viktigt även för oss.
 
Den yttersta restriktionen är ekonomin.
 
Kommunen kan, genom att förverkliga byggandet av en Flerfunktionshall i stadsparken, med minimala ekonomiska insatser, tillgodose behovet för både Kulturskolan och innebandyn i sandviken. Det skulle gynna, inte bara
kulturskolans och innebandyns ca.5000 verksamma ungdomar, utan även gymnasieskolan, drömfabriken, samt att det i alla övriga hallar i sandviken skulle frigöras bokningsbara tider, vilket gynnar alla övriga kultur och idrottsföreningar.
Den investeringsbudget på 54 mkr, som har klubbats igenom av majoriteten i KF, kan förvisso återtas av KF ( vilket vi tycker vore det mest ekonomiskt riktiga), om man nu står fast vid den, så menar vi att, genom vårt förslag med ett av IBK Alba finansierat bygge i stadsparken, kommer det att frigöras tillräckligt mycket ekonomiska medel till att anpassa hallen i stadsparken till Kulturskolans unika behov. Ytterligare medlel kan förslagsvis avsättas till förnyelse och anpassning av Parkhallen i Storvik samt rust av kommunens övriga idrottshallar.
Inom ramen för bugeten ryms då även medel för en upprustning av och tillbyggnad av, friluftsscen i Högbo bruk samt införskaffandet av en mobilscen som kan användas inom hela kommunen.
Det vore även önskvärt att huvudbiblioteket med filialer får ytterligare medel att utveckla och förnya sin verksamhet.
 
De resterande miljonerna hålls förslagsvis av Kommunstyrelsen för eventuella akuta behov inom äldre-och barnomsorg.
Ovan redovisade skall ses som ett förslag på fördelning av kommunens investeringsbudget på 54 miljoner, fler och även bättre förslag finns säkert, men även detta förslag som redovisats här ovan bör tas i beaktande innan
KS klubbar igenom det hittills enda utvärderade förslaget, nämligen Kulturcentrum ihop med konsthall och Folkets hus.
 
Med byggandet av ett separat Kulturcentrum i centrala Sandviken, anser vi i FP att man slår undan fötterna på, och krossar drömmarna för de ca. 4500 verksamma ungdomarna inom innebandyn i sandviken, som inte inom överskådlig framtid, kommer få möjlighet till förbättrade förutsättningar att utöva det dom brinner för.
De ökade kostnaderna, som ett kulturcentrum för med sig, innebär även att verksamheten i kulturskolan befaras bli lidande då inköp av utrustning, instrument mm kommer få stryka på foten då dom finansiella förutsättningarna har murats in i väggar o tak. Möjligheterna att åka på läger och hålla konserter inom och utom Sverige kommer påverkas av samma anledning.
Ett, icke ekonomiskt betingat, motstånd till att kulturskolan skall fjärma sig från övrig verksamhet inom kommunen torde vara just det, att man vill fjärma sig. Vi anser att man skall integreras med övriga Bessemerskolan, så att fler ungdomar har lättare att komma i kontakt med kultur och att kulturarbetarna har närmare till ungdomarna.
 
 En Folkpartist bland många…

Nov
21

KF möte 22 november.

Sandviken 2010-11-21

Med anledning av S,Mp och No´s förslag till kommunfullmäktige i Sandvikens kommun, att godkänna majoritetens fastställande av investeringsplan för 2011( att sats nr. 5), kommer jag att yrka på återremiss för utredning av alternativa förslag till placering av, samt investeringar av, kulturskolans nya lokaler(placering/finansiering/driftskostnader) av följande anledning:

Under en följd av år har majoriteten i KF drivit igenom glädjebudgetar och fiktiva självfinansierings mål vad gäller investeringsgraden 100%.

I november 2007 beslutade majoriteten i KF att godkänna budget för 2010 i flerårsplanen med ett resultat på +17.5 mkr. Man beslutade också att självfinansieringsgraden ska öka för att man år 2010 ska vara självfinansierad gällande kommunens investeringsvolym.

I november 2008 beslutade samma KF att godkänna det budgeterade resultatet för 2010 till +20 mkr.
Man beslutade även att självfinansieringsgraden år 2011 ska vara 100%, dvs självfinansierad.

För 2009, finns inget KF beslut om godkännande av budgetresultat för 2010..? Däremot finns siffran + 20 mkr med i Budget för 2010 (punkt 2 under finansiella mål, sid 8, Gemensamma planerings förutsättningar). Vidare skjuter man ytterligare 1 år på självfinansieringsmålet till 2012.

GPF(gemensamma planerings förutsättningar) som ska ses som en sammanfattning av de förutsättningar som finns inför arbetet med kommunplanen och budgetarbetet i hela kommunen. Med förutsättningar avses då relevanta fakta om nutid och framtid(t ex demografiska förändringar, planerade byggnationer, målsättningar beslutade i politiska organ, analys omkring utveckling av sysselsättning och ekonomin i framtiden).
I GPF för budget 2010, finansiella mål, står skrivet. “För året 2011 SKALL resultatet uppgå till 25 mkr och självfinansieringsgraden av kommunens investeringar SKALL uppgå till 100%.,

I det förslag till beslut som Socialdemokraterna lägger fram, avseende budget för 2011, vill dom att vi ska godkänna ett 0 (noll) resultat för året 2011 samt att målet för självfinansiering vad gäller investeringar har tagits bort helt och hållet, även från flerårsplanen som sträcker sig till 2013.

Vi i FP, anser att GPF och Balanserad styrning ska tas på största allvar och inte som en lek med siffror för dom styrande, där man flyttar fram eller tar bort eller lägger till för att få en budget att gå ihop.

Bra gjort är, och kommer ALLTID att vara bättre än bra sagt…!!

Majoriteten avser att investera 54 mkr i ett kulturcentrum i centrala Sandviken. Vi har flera förslag till utveckling av kulturskolan. Vi är för att kulturskolan ska få tillgång till anpassade lokaler, optimerade efter deras behov och framtida växande.

Den stora skillnaden mellan de tre styrande majoritetspartierna och våra förslag ligger i investeringskostnaderna. Vi vet att kulturskolan kan få toppmoderna och för ändamålet specialanpassade lokaler till en kostnad av 10-20% av vad S,Mp och NO är beredda att investera i sitt kulturcentrum, och detta utan att Drömfabriken eller någon kultur verksamhet i ytter områdena(typ bibliotek) behöver stryka på foten..!

Våra förslag bygger på ekonomiskt ansvarstagande och hörsamhet till kommuninvånarna. Vi ger 10 gånger fler ungdomar förutsättningar till aktiv fritid och livskvalitet, för en tiondel av finansieringskostnaden mot vad majoriteten erbjuder…!!

Vi, liksom Kommunal Gävleborg, ställer oss INTE bakom Socialdemokraternas budget för 2011.

Jag kommer, oavsett utgången av debatten kring “Kulturcentrums” vara eller icke vara, under denna mandat period, aktivt verka för, att Sandvikens innebandyspelande ungdomar och elitlag ska få anpassade lokaler som möjliggör för dom att utvecklas och bidra till kommunens samhällsutvecklig och mångfald.
Det förslag jag lutar mig mot, är IBK Albas egenfinansierade Flerfunktions hall, som dom presenterade för Kommunen redan 2008.

Pella